Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
info-zkgj-kpj@rks-gov.net

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Mirësevini në ueb-faqen e Zyres së Komisionerit për Gjuhët

Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët ofron informata të detajuara lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me gjuhët zyrtare si dhe me gjuhët në përdorim zyrtar në teritorin e Republikës së Kosovës.

Kjo zyre përbëhet nga një ekip energjik i cili aktivisht punon në zbatimin e mandatit të zyres, mbron, promovon të gjitha gjuhët e komuniteteve dhe përkujdeset për përdorimin e drejtë të të gjitha gjuhëve në Kosovë.

 

Gjithashtu kjo zyrë punon që gjuhët zyrtare të kenë trajtim të barabartë në të gjitha institucionet qendrore dhe lokale, në institucionet e pavarura dhe ndërrmarjet publike,duke respektuar ligjin, duke respektuar te drejtat e njëri tjetrit përfshirë edhe të drejtën e çdo individi në përdorimin e gjuhës së vet. Po ashtu angazhohet në ngritjen e kapaciteteve nëpër institucione për përdorimin e gjuhëve, jep rekomandime dhe mbështetë çdo iniciativë pozitive,për të avancuar shumëllojshmërinë gjuhësore në Kosovë.

Mbahet punëtoria dyditore me anëtarët e Rrjetit për Politika të Gjuhëve të Komunave

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Misioni në Kosovë, ka organizuar punëtorinë dyditore me anëtarët e Rrjetit për Politika të Gjuhëve të Komunave të Republikës së Kosovës.më shumë

EDITORIAL NË GAZETËN E PËRDITSHME “ZËRI”

Përdorimi i alfabetit cirilik në Kosovë: A ka përdorimi i alfabetit cirilik konotacion politik?më shumë

Në Prishtinë mbahet salloni me temën përdorimi i alfabetit cirilik të gjuhës serbe në Kosovë

Nën organizimin e OJQ-së D4D dhe Zyrës së Komisionerit për Gjuhët në bar kafenenë e Prishtinës „Dit’ e Nat’“është mbajtur salloni me temë “Përdorimi i alfabetit cirilik në Kosovë”. më shumë

Është mbajtur konferenca me rastin e Ditës Evropiane të Gjuhëve

Me rastin e Ditës Evropiane të Gjuhëve sot në hotelin Sirius është mbajtur konferenca me titull “Shumëgjuhësia: vlerë dhe/apo obligim”.më shumë

Zyra e Komisionerit për Gjuhët pranon dy praktikantë për periudhë tre mujore

Në kuadër të projektit “Mbështetja për mekanizmat e pjesëmarrjes për monitorim dhe ndikim në proceset e vendimmarrjes”, Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë-Misioni në Kosovë (OSBE) ka iniciuar programin e mësimnxënjes praktike për praktikantët e rinj. më shumë