Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
info-zkgj-kpj@rks-gov.net

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Mirësevini në ueb-faqen e Zyres së Komisionerit për Gjuhët

Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët ofron informata të detajuara lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me gjuhët zyrtare si dhe me gjuhët në përdorim zyrtar në teritorin e Republikës së Kosovës.

Kjo zyre përbëhet nga një ekip energjik i cili aktivisht punon në zbatimin e mandatit të zyres, mbron, promovon të gjitha gjuhët e komuniteteve dhe përkujdeset për përdorimin e drejtë të të gjitha gjuhëve në Kosovë.

 

Gjithashtu kjo zyrë punon që gjuhët zyrtare të kenë trajtim të barabartë në të gjitha institucionet qendrore dhe lokale, në institucionet e pavarura dhe ndërrmarjet publike,duke respektuar ligjin, duke respektuar te drejtat e njëri tjetrit përfshirë edhe të drejtën e çdo individi në përdorimin e gjuhës së vet. Po ashtu angazhohet në ngritjen e kapaciteteve nëpër institucione për përdorimin e gjuhëve, jep rekomandime dhe mbështetë çdo iniciativë pozitive,për të avancuar shumëllojshmërinë gjuhësore në Kosovë.

Zyrtarët e Zyrës së Komisionerit për gjuhët me qytetarët e Prizrenit

Zyrtarët e Zyrës së Komisionerit për gjuhët gjatë festivalit DokuFest kanë biseduar me Prizrenasit dhe mysafirët e Prizrenit. Qytetarëve u janë shpërndarë materialet promovuese të ZKGj-së dhe janë ftuar të marrin pjesë në shfaqjen e filmit "Shumëgjuhësia: Vlerë dhe / apo obligim." M këtë rast, zyrtarët e ZKGj-së kanë pasur mundësinë për tu bindur në...më shumë

U shfaq filmi dokumentar “Shumëgjuhësia: vlerë dhe / apo obligim”

Dje gjatë DokuFest-it në Prizren, në Hamamin e vjetër në qendër të qytetit, është shfaqur filmi dokumentar "Shumëgjuhësia: vlerë dhe / apo detyrim."më shumë

Fletëudhëzuesit informativ për të drejtat gjuhësore

Zyra e Komisionerit për gjuhët ka përgatitur fletëudhëzuesit informativ për insitucionet qendrore dhe komunale për të drejtat gjuhësore dhe procedurën e parashtrimit të ankesave në secilin rast kur konsiderohet shkelja e tyre. Qëllimi i fletëudhëzuesve është ngritja e vetëdijes së qytetarëve mbi të drejtat e tyre gjuhësore dhe ofrimi i këshillave për të kërkuar...më shumë

U mbajt takimi me anëtarët e Rrjetit për Politika Gjuhësore në veri të Kosovës

Në Zveçan u mbajt takimi i përfaqësuesve të Zyrës së Komisionarit për Gjuhë dhe anëtarëve të Rrjetit për Politika Gjuhësore nga komunat Zveçan, Leposaviq dhe Zubin Potok. Përfaqësuesit e ZKGJ-së, Arta Pllana dhe Velko Samarxhiq (Veljko Samardžić), para personave prezent, i paraqiten dispozitat e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve dhe detyrat e anëtarëve të Rrjetit...më shumë

Komisioni Ndërministror për Komunitete votoi propozimin për miratimin e Strategjisë

Komisioni Ndërministror për Komunitete votoi propozimin për miratimin e Strategjisë për Mbrojtjen dhe Promovimin e Drejtave Gjuhësore. Në takimin e sotëm, në të cilin morri pjesë edhe Komisionari për Gjuhë, Sllavisha Mlladenoviq (Slaviša Mladenović), Komisioni Ndërministror morri vendim për miratimin e Strategjisë. Me këtë vendim, anëtarët e komisionit detyrohen të gjejnë...më shumë