Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Deklarata për Ditën Evropiane të Gjuhëve

25.09.2020

Nesër është Dita Evropiane e Gjuhëve, e cila festohet në të gjithë Evropën që nga viti 2001 me qëllim të ngritjes së vetëdijes për rëndësinë e të mësuarit të gjuhës në mënyrë që të forcojë të kuptuarit ndërkulturor shumëgjuhësorë, të promovojë diversitetin e pasur gjuhësor të Evropës dhe të inkurajojë mësimin e gjuhëve të huaja në shkolla dhe më gjerë.

 

Ne përpiqemi që Kosova të jetë shembulli më i mirë i shumëgjuhësisë në rajon, në mënyrë që të ndërtojmë një shoqëri multietnike, një shtet më të mirë ligjorë, të ushtrohen të drejtat e të gjithë qytetarëve  që jetojnë në Kosovë, të forcojmë reputacionin e përgjithshëm të Institucioneve dhe integrimin më të shpejtë në strukturat Euro-Atlantike. Aktualisht, Kosova si një mjedis multietnik dhe shumëgjuhësor është në të njëjtën kohë një shembull i të gjitha përparësive të një shoqërie shumëgjuhëshe, por edhe i të gjitha sfidave që ajo sjell.

 

Në frymën e sotme, vlen të përmendim nismat dhe aktivitetet në të cilat kanë marrë pjesë akterë të ndryshëm vendorë dhe ndërkombëtarë si dhe Zyra e Komisionerit për gjuhët, të cilat janë të drejtuara në mësimin e gjuhëve të mjedisit me qëllim të ndërtimit  të një shoqërie multietnike funksionale dhe të integruar.
Në mes tyre shquhen ndërtimi i një platforme online për të mësuar shqip dhe serbisht, zhvillimi i fjalorëve në internet, puna për riakreditimin e programeve të studimeve ballkanike në Universitetin e Prishtinës, kurse të shumta për të rinj, nëpunës civilë, ekspertë të fushave të ndryshme, etj.

 

Për shkak të pasojave të pandemisë COVID 19, një numër i madh i aktiviteteve nuk janë planifikuar këtë vit për të shënuar këtë ditë dhe për të promovuar këto aktivitete.
Përshkak të pandemisë duhet të theksojmë edhe ate se praktikisht pothuajse të gjitha zhvillimet pozitive  të bëra në vitet e mëparshme në muajt e fundit janë lënë në hije nga shkeljet e Ligjit për përdorimin e gjuhëve  nga institucionet  të cilat janë më se përgjegjëse  për ballafaqim me pandeminë, si është p.sh Ministria e Shëndetësisë, Instituti për Shëndetin publik dhe Ministrija e Punëve të Brendëshme. Situata e krijuar nga pandemija tregoi se sa disa institucione nuk ishin të gatshme për ta zbatuar Ligjin në mënyrë të plotë por edhe në të njejtën kohë të ju ofrojnë qytetarëve informatat e nevojshme.  Por gjithashtu edhe sa është i rëndësishëm zbatimi i Ligjit për përdorimin e gjuhëve element thelbësor i garantimit të sigurisë, të drejtave të të tjera, sundimit të ligjit madje edhe shëndetit publik.
Sinqerisht shpresojmë se do ta mirëpresim Ditën Evropiane të Gjuhëve në një atmosferë me shumëgjuhësi më të madhe dhe një performancë më të mirë të institucioneve dhe se do të jemi në gjendje ta shënojmë atë ditë siç duhet.


Zyra e Komisionerit për Gjuhët është themeluar në prill të vitit 2012 në kuadër të zyrës së Kryeministrit, në bazë të rregullores nr.07/2012. Zyra është e mandatuar për të mbikëqyr zbatimin e ligjit për gjuhët, punon me institucionet për të përmirësuar zbatimin e ligjit dhe për të promovuar dhe mbrojtur të drejtën për të përdorur gjuhën e të gjitha komuniteteve në Kosovë.

 

Prapa