Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Rrjeti për politika gjuhësore

• Rrjetin për Politika të Gjuhëve e përbëjnë  personat kontaktues të emëruar për përdorimin e gjuhëve dhe asistentët gjuhësor të përfshirë në shërbimin e jashtëm të asistentëve gjuhësor.

• Në secilin institucion nën juridiksionin e Zyrës, përfshirë edhe komunat, personat kontaktues për përdorimin e gjuhëve bashkëpunojnë me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët për të siguruar respektimin e obligimeve të politikave për gjuhët dhe që stafi i atyre institucioneve është i vetëdijshëm për të tilla obligime.

• Rrjeti i Politikave të Gjuhëve dhe Zyra  koordinojnë me institucionet përgjegjëse trajnime gjatë shërbimit dhe programe zhvillimore profesionale për asistentët gjuhësorë të regjistruar si shërbim i jashtëm në dispozicion i asistentëve gjuhësor.

• Në rast të nevojë për ndonjë detyrë specifike në kuadër të mandatit, dhe me miratimin e institucionit punëdhënës, Zyra mund të kërkojë asistencën e një apo më shumë asistentëve gjuhësore të regjistruar në shërbim të jashtëm. Zyra dërgon një kërkesë për asistencë organizatave dhe institucioneve anëtare të Rrjetit për Politika të Gjuhëve, i cili do të shqyrtojë kërkesën në kohë të duhur dhe do të informojë Zyrën  për aranzhimet e asistencës së kërkuar.