Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Ankesa

E drejta për të parashtruar ankesë  në  Zyrën e Komisionerit për gjuhët në lidhje me shkeljen e të drejtave gjuhësore të njohura dhe të mbrojtura me Ligjn për Përdorimin e  Gjuhëve ose me çfarëdo akti   tjetër  ligjor të Republikës së Kosovës, është e  garantuar për të gjithë personat, institucionet ose organizatat. Ankesat mund të dorëzohen si në vijim:
-    përmes  postës elektronike në  e-mail: [email protected]
-    përmes  postës rekomande në: Zyrën e Komisionerit të Gjuhëve, Ndërtesa e Qeverisë, Zyra 605A sheshi Nëna Terezë pn 10000 Prishtinë
-    ose personalisht në adresën e lartë përmendur

Formulari i ankesës mund të shkarkohet KËTU
Formulari në Turqisht KËTU
Formulari në Boshnjakisht KËTU

Ankuesi

Informatat personale

A dëshironi që të dhënat tuaja personale të mbeten konfidenciale gjatë shqyrtimit të ankesës?

A jeni ankuar në institucionin përkatës? Nëse PO jepini detajet e ankesës dhe përgjegjjes eventuale.

Ju lutem nëse është e mundur na dërgoni të bashkangjitura kopjet e dokumenteve dhe dëshmi që mbështesin ankesën tuaj.

Vërtetoj që të dhënat e mësipërme janë të sakta dhe të plota.

Ky formular mund të shkarkohet në adresën: www.komisioneri-ks.org
Adresa: Zyra e Komisionerit për Gjuhët, Ndërtesa e Qeverisë | Kati VI.nr.605A | Sheshi Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë/ Kosovë
E-mail: [email protected] | Tel: 038 200 14 448