Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Koordinator për Sigurimin e Zbatueshmërisë

Detyrat dhe përgjegjësitë e Komponentit për auditime, anketa dhe raporte

 

– Koordinatori për Sigurimin e Zbatueshmërisë

 

•    Përmes Komponentit të auditimeve, anketave dhe raporteve të Funksionit të Sigurimit të Përputhshmërisë, Zyra do të monitorojë dhe raportojë mbi respektimin e Ligjit nga institucionet nën juridiksionin e saj. •     Me mbështetjen e Zyrtarit të lartë Ligjor, Koordinatori për Përputhshmërinë që është përgjegjës për auditime, anketa dhe raporte:                                                                                                                                 •    Përgatit dhe zbaton planin vjetor për auditim dhe monitorim;                                                                                            

 •    Zhvillon në kuadër të planit për auditim dhe monitorim shqyrtime në vendin e ngjarjes; krahason dhe shqyrton praktikat e institucioneve specifike për përputhshmërinë dhe zbatimin e dispozitave/obligimeve përkatëse për përdorimin e gjuhës                                                       

 •    Zhvillon dhe diskuton rekomandimet për përmirësimin e përputhshmërisë nga institucionet specifike, në juridiksionin e Zyrës;                                                                                                                                 •    Përcjell zbatimin e rekomandimeve të bëra në kuadër të hetimeve formale dhe joformale; dhe              

•    Përgatit ose autorizon përgatitjen e raporteve dhe anketave për avancimin e zbatimit të Ligjit.

 

Kontakti:

Safete Graicevci – Koordinatore për Sigurimin e Zbatueshmërisë

Nr: 038200 14499

E-mail:

[email protected]