Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dobrodošli na internet prezentaciju Ureda povjerenika za jezike

Internet stranica Ureda povjerenika za jezike nudi opširne informacije o zvaničnim jezicima i jezicima u zvaničnoj upotrebi na teritoriji Republike Kosovo. Ovaj Ured čini energična ekipa koja aktivno radi na sprovođenju mandata Ureda, zaštiti i promociji jezika svih zajednica, kao i staranju o pravilnoj upotrebi svih jezika na Kosovu.

Ured povjerenika takođe radi na postizanju ravnopravnog tretmana zvaničnih jezika u svim centralnim, lokalnim i neovisnim institucijama, kao i javnim poduzećima, uz poštivanje zakona, ljudskih prava, kao i poštivanje prava svakog pojedinca da koristi svoj jezik. Ured se takođe angažira na jačanju potencijala za upotrebu zvaničnih jezika u institucijama, daje preporuke i podržava incijative za unaprijeđenje jezičke raznovrsnosti na Kosovu.

Danas se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika!

Na Kosovu živi oko deset etničkih zajednica koje govore svojim jezikom, dok se pet jezika koriste u službenoj upotrebi. Maternji jezik je deo kulturnog identiteta naroda, način njihovog predstavljanja i međusobnog prepoznavanja. više

Predstavljen je izveštaj: „Komunikacija između srpske i albanske zajednice na Kosovu: Pitanje jezika"

Nevladina organizacija „Centar za socijalne inicijative”, završila je istraživanje kroz koje su predstavljeni zaključci opšteg stanja društvenih odnosa albanske i srpske zajednice kroz element jezika i komuniciranja.više

KPJ oprema prevodioce ministarstva softverom za prevođenje

Kancelarija poverenika za jezike (KPJ) je, sve prevodioce za službene jezike koji rade u Ministarstvima Vlade Republike Kosovo, opremila softverom za prevođenje. Cilj ovog projekta je da se poboljša kvalitet, brzina i doslednost prevoda između službenih jezika. više

Obeležen je dan romskog jezika

Povodom Dana romskog jezika, Kancelarija poverenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), organizovala jeokrugli sto u cilju promovisanja i kultivisanja romskog jezika i kulture u Republici Kosovo.više

Održana je radionica o sprovođenju jezičkih prava u opštinama

Kancelarija Poverenika za jezike (PKJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, misija na Kosovu (OEBS), organizovali su jednodnevnu radionicu sa članovima Mreže za jezičku politiku, na temi „Sprovođenje jezičkih prava u opštinama“više