Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Mandat

Mandat Kancelarije povjerenika za jezike

 

Kancelarija obavlja nadležnosti utvrđene Zakonom o upotrebi jezika i to su sljedeće nadležnosti:

 

• praćenje poštovanja Zakona u svakoj instituciji koja se nalazi pod njenom nadležnošću;

• preduzima sve neophodne mjere u okviru svojih ovlašćenja, uključujući i posredovanje, kako bi se osiguralo poštovanje Zakona u svakoj instituciji koja se nalazi pod njenom nadležnošću;
• razmatra i daje preporuke u vezi sa propisima ili administrativnim uputstvima u skladu sa Zakonom, a u vezi sa usklađenošću i doslednošću bilo kojeg drugog zakonskog akta, propisa ili administrativnog uputstva sa Zakonom;
• sprovodi istrage, bilo na svoju inicijativu ili na osnovu žalbe koju je bilo koje fizičko ili pravno lice podnijelo u vezi propusta bilo koje institucije pod nadležnošću Ureda, u skladu sa Zakonom ili nekim drugim aktom koji se odnosi na status i upotrebu službenih jezika, kao i na druge jezike zajednica čiji jezik nije službeni jezik Republike Kosovo;
• po potrebi savjetuje ili pruža pomoć javnosti u vezi njihovih prava u skladu sa Zakonom;
• po potrebi savjetuje ili pruža pomoći institucijama koje su pod njenom nadležnošću u vezi njihovih obaveza proisteklih iz Zakona;
• pomaže Vladi u sprovođenju, a i samostalno sprovodi programe javnog informisanja i redovne aktivnosti informisanja stanovništva, kako bi javnost bila upoznata sa svojim pravima po Zakonu.

 

U cilju sprovođenja svojih nadležnosti, Kancelarija ima ovlašćenja i moć da:
 

• zahtjeva, dobija pristup i vrši pregled dokumentacije institucija, preduzeća i organizacija pod svojom nadležnošću;

• zahtjeva da institucija i njeni zaposleni sarađuju sa Kancelarijom, obezbjeđujući Kancelariji pristup svojim prostorijama i relevantnim informacijama, uključujući i kopije dijelova ili cijelih dosijea i drugih dokumenata, na zahtjev Kancelarije, sa izuzetkom tajnih dosijea ili informacija;

• pozove svako lice ili svjedoka u cilju dobijanja usmenog ili pismenog dokaza neophodnog za istraživanje slučaja;

• obezbjedi naknadu troškova putovanja i boravka osobama od kojih se traži da se pojave pred Kancelarijom ili koje treba da putuju da bi se obezbijedila bilo kakva informacija, zapis ili dokaz za potrebe istrage;

• da izrekne i nametne bilo koju sankciju kako je propisano u važećem Administrativnom uputstvu o određivanju administrativnih sankcija zbog kršenja Zakona o upotrebi jezika, u slučaju kada preporuke Kancelarije o pravnim lijekovima ili za ponovni pretres ili naknadu nisu riješeni od strane nadležnog organa i to kao posljednje sredstvo;
• u slučaju da lice propusti ili odbije da poštuje zahtjeve Kancelarije, ili ometa ili onemogućava Kancelariji u obavljanju svojih dužnosti, ili gdje je povrijeda takve prirode, Kancelarija može pokrenuti pravni ili disciplinski postupak preko nadležnog organa protiv lica ili organizacije koja je odgovorna za povrijedu.