Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Historija

Kancelarija povjerenika za jezike je osnovana aprila 2012. godine u sklopu Kabineta premijera, a na osnovu Uredbe br.07/2012.

Zakon o Upotrebi jezika obavezuje sve javne institucije i pružaoce usluga da osiguraju ravnopravnu upotrebu oba službena jezika, albanskog i srpskog, kao i službenih jezika u općinama, i jezika koji su u službenoj upotrebi u općinama.

2007. godine Vlada Kosova, je osnovala Komisiju za jezike u skladu sa članom 32 - Zakona o Upotrebi jezika u cilju praćenja sprovođenja zakona, očuvanja, promocije i zaštite službenih jezika, osiguravanja njihovog ravnopravnog statusa na Kosovu, kao i zaštite i očuvanja jezika zajednica čiji maternji jezik nije službeni jezik.

Uprkos ovlašćenjima koja je imala prema Zakonu o Upotrebi jezika, u praksi su postojali brojni faktori koji su ograničavali kapacitet i efikasnost Komisije za jezik. U cilju unaprijeđenja sprovođenja Zakona o Upotrebi jezika, Vlada Kosova je 2011. godine formirala radnu grupu za reformu Komisije za jezike. Odluka o osnivanju rg. Projekat reforme vodio je Ured premijera/Ured za pitanja zajednica. Kao rezultat rada radne grupe, donjeta je Uredba 07/2012 o Kancelariji povjerenika za jezike na osnovu koje su formirana dva mehanizma podrške Kancelariji (Odbor za jezičku politiku i Mreža za jezičku politiku).

Takođe Uredba jasno definiše procedure i uslove za odabir povjerenika za jezike kao i osoblja kancelarije.

4. aprila 2012. godine, potpisana je Uredba Vlade br.07/2012 o Kancelariji povjerenika za jezike

29. maja 2012. formiran je Odbor za jezičku politiku, koji djeluje kao forum za jezičku politiku.

Mreža za jezičku politiku obezbjeđuje da institucije imenuju službenike za vjeze sa kojima će Kancelarija povjerenika za jezike moći da surađuje u cilju boljeg sprovođenja Zakona o Upotrebi jezika.

19. decembra 2012. imenovan je Povjerenik za jezike.