Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Koordinator za komunikacije

Dužnosti i odgovornosti na funkciji za komunikacije – koordinator za komunikacije i službenik za komunikaciju

 

Ured povjerenika za jezike će, kroz funkciju koordinatora za komunikacije, promovisati podizanje svijesti u javnosti i javnim institucijama o jezičkima pravima i obavezama, kao i o ulozi Ureda u vezi sa zaštitom i unapređenjem jezičkih prava. Koordinator za komunikacije, uz podršku službenika za komunikacije, i povjerenikom za jezike i u saradnji sa službama za komunikacije u odgovarajućim institucijama, obezbjeđuju da Ured:

 

•    razvija i primjenjuje plan komunikacije;

•    podigne svijest javnosti o Zakonu; •    podigne svijest među institucijama pod svojom nadležnošću o Zakonu;
•    razvija i jača metode komunikacije na višejezičkoj osnovi, uključujući, ali ne ograničavajući se isključivo na veb stranice javnih institucija, kao što je regulisano važećim zakonodavstvom, već i na informativne brošure i letke, uputstva, seminare i terenske posjete, kao i odnose sa medijima;
•    konsultuje Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije radi koncepiranja i uvršćavanja potprograma za jezička prava kao dio nastavnog plana višeg srednjoškolskog obrazovanja;
•    obezbjeđuje da se nadzorni organi vlasti i Odbor dosledno obavijeste o savjetu i preporukama koje se date određenim institucijama;
•    pomaže povjereniku za jezike u održavanju odnosa i saradnje sa lokalnim i međunarodnim institucijama.

 

Kontakt:                                                                                                                                                                                     
Arta Pllana – koordinator za komunikacije
Broj tel.
038 200 14 612                                                                                   
e-mail:
[email protected]