Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Viši pravni službenik

Dužnosti i odgovornosti komponente za pregled zakonodavstva – Viši pravni službenik

 

Ured povjerenika za jezike, kroz funkciju komponente za pregled zakonodavstva i praćenje usaglašenosti sa zakonom, vrši pregled, procjenu i daje preporuke za predloge zakona kako bi se obezbjedila zaštita jezičkih prava u skladu sa Zakonom. Ured, takođe, može preporučiti usvajanje određenih zakona koji može biti neophodan za sprovođenje i jačanje primjene Zakona.

 

Pravni službenik treba da:

 

•  obezbedi da Ured vrši preglede i daje preporuke u vezi sa:
  • bilo kakvom uredbom ili administrativnim uputstvom donetim u skladu sa Zakonom;
  • bilo kojim drugim predlogom zakona, uredbom ili administrativnim uputstvom koji utiču ili mogu da utiču na status ili upotrebu službenih jezika, ili jezika zajednica čiji maternji jezik nije službeni jezik Republike Kosovo.
•    sarađuje sa Uredom za pravna pitanja pri Uredu premijera, Savjetodavnim vijećem za zajednice i Skupštinom Kosova kako bi obezbedio da Ured bude u mogućnosti da daje preporuke o predlozima zakona i politikama u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade i Skupštine Republike Kosovo.
•    daje preporuke za  usvajanje zakona koji mogu biti potrebni za sprovođenje ili unapređenje primjene Zakona o upotrebi jezika i da u vezi sa takvim inicijativama koordiniše sa Odborom, Uredom za pravna pitanja pri Uredu premijera i Skupštinom Kosova.