Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Viši službenik za razvoj institucionalnih kapaciteta

Dužnosti i odgovornosti komponente za razvoj kapaciteta – Viši službenik za razvoj institucionalnih kapaciteta

Putem Komponente za razvoj kapaciteta funkcije za obezbeđivanje usaglašenosti sa zakonom, Kancelarija vrši pregled, procenu i pruža preporuke u vezi sa budžetom i ljudskim resursima koji su izdvojeni za sprovođenje Zakona od strane institucija pod njenom nadležnošću.

Viši službenik za razvoj institucionalnih kapaciteta obezbeđuje da Kancelarija pomaže institucijama pod njenom nadležnošću da razviju i zaposle adekvatne ljudske resurse za primenu Zakona. Ljudski resursi podrazumevaju:

•    Kvalifikovane ljudske resurse koji su specijalizovani u pružanju usluga prevođenja, uključujući prevodioce, tumače i lingvističke pravnike; 2.2. Osoblje javne uprave i njihove jezičke nadležnosti na službenim jezicima i jezicima drugih zajednica Republike Kosovo.
•    U pogledu na politike za razvoj grupe lingvističkih pravnika i kvalifikovanih stručnih prevodilaca i tumača, Viši službenik za razvoj institucionalnih Kancelarije pruža savet u vezi sa:
•    Preduniverzitetski i univerzitetski nastavni plan i program škola i univerziteta na kojima se lingvistički pravnici i stručni tumači i prevodioci obučavaju i dobijaju potvrde za vršenje profesije;
•    Obuka na radnom mestu za tumače i prevodioce koji rade u javnoj upravi i drugim institucijama pod nadležnošću Kancelarije;
•    Sistemi i postupci za vršenje procene i obezbeđivanje kvaliteta usluga prevoda i tumačenja.
•    Što se tiče jezičkih sposobnosti javnih službenika, Viši službenik za razvoj institucionalnih kapaciteta Kancelarije pomaže i savetuje obrazovne ustanove i organe javne uprave i institucije, te i kreatore politika u vezi sa:
•    Razvojem i primenom nastavnog plana i programa i kurseva za pružanje mogućnosti za podučavanje oba službena jezika dovoljnom broju studenata;
•    Pružanjem obuke na radnom mestu, stručnih kurseva i podsticaja za jačanje jezičkih sposobnosti na oba službena jezika za javne službenike. 


Kontakt:

Ivana Pavlović - Viša službenica za razvoj kapaciteta

Br. telefona: 038 200 14 449 

e-mail:

[email protected]