Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Administrativni službenik

Dužnosti i odgovornosti funkcije za administraciju i upravljanje

 

–Administrativni službenik

 

Putem funkcije za administraciju i upravljanje, Ured obezbjeđuje dobro vođenje i upravljanje Ureda, te takođe odgovara na zahtjeve za informacije i pomaže Koordinatoru za istrage odgovornom za žalbe, istrage i posrijedovanje pri prijemu, evidentiranju i upravljanju žalbama.

 

U saradnji sa administracijom Ureda premijera, administrativni službenik:

 

•    Pomaže Povjereniku za jezike u svakodnevnom vođenju Ureda;  

•    Pruža administrativne i sekretarske usluge podrške Povjereniku  za jezike i osoblju Ureda;

•    Pruža, po potrebi, usluge pismenog i simultanog prijevoda i tumačenje na oba službena jezika i drugim jezicima u skladu sa Zakonom, ili neposredno ili preko spiska prevodilaca Mreže za jezičku politiku;

•    Pruža finansijske i operativne podatke Povjereniku za jezike i osoblju Ureda;

•   Nadgleda, analizira i podnosi izvještaje o administrativnom i finansijskom planiranju budžetiranju, izvršenju budžeta i računovodstvu Ureda.

•    Administrativni službenik takođe pomaže Koordinatoru za istrage odgovornom za žalbe, istrage i posredovanje da:

•    Prima, evidentira i upravlja žalbama podnjetih Uredu od strane fizičkih i pravnih lica, prikuplja podatke od podnosioca žalbe, razjašnjava njihove navode i iste obavještava o žalbenim postupcima;

 

•    Odgovara, u koordinaciji sa Povjerenikom za jezike, Koordinatorom za komunikacije i relevantnim osobljem Ureda, na zahtjeve za informacije koje je sastavila šira javnost ili javni zvaničnici u vezi sa Zakonom, jezičkim pravima i ulozi i mandatu Ureda.

Kontakt:
Erna Šola Bahtijari – administrativni službenik
Broj: 038 200 14448
E-mail:
[email protected]