İLETİŞİM

ADRES:

Hükümet Binası
VI  kat, 605A
Meydan:NenaTereze n.n
10 000 Priştine , Kosova
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerisi

Kisa bilgiler

-Kosova’da resmi diller arnavutça dili ve  sırpça dilidir.

-Bir belediyede, herhangi bir topluluğun dili nüfüsün yüzde beş (5) ‘ini kapsarsa, resmi dil statüsüne sahip olacaktır.

-Bir belediyede veya geleneksel olarak bir belediyede  konuşulan herhangi bir topluluğun dili, genel nüfüsün yüzde üç (3) ‘ünü veya daha fazlasını oluşturursa, resmi dil kullanımında bir dil olarak kullanılabilir.

-Prizren belediyesinde, türkçe dili resmi dil statüsüna sahiptir.

Kıdemli Hukuk Sorumlusu

Dužnosti i odgovornosti komponente za pregled zakonodavstva – Viši pravni službenik

 

Putem Komponente za pregled zakonodavstva funkcije za obezbeđivanje usaglašenosti sa zakonom, Kancelarija vrši pregled, procenu i pruža preporuke o nacrt zakonodavstvu da bi obezbedila zaštitu jezičkih prava u skladu sa Zakonom. Kancelarija takođe može preporučiti usvajanje zakonodavstva koje može bitipotrebno za sprovođenje i jačanje primene Zakona.

 

Pravni službenik obezbeđuje da Kancelarija:
•    Vrši pregled i daje preporuke u vezi sa:
•    Bilo kakvom uredbom ili administrativnim uputstvom donetim u skladu sa Zakonom;
•    Bilo kojim dugim nacrt zakonom, uredbom ili administrativnim uputstvom koji utiču ili mogu da utiču na status ili upotrebu službenih jezika, ili jezika zajednica čiji maternji jezik nije službeni jezik Republike Kosovo.
•    Sarađuje sa Kancelarijom za pravna pitanja pri Kancelariji premijera, Savetodavnim većem za zajednice, i Skupštinom Kosova kako bi obezbedio da Kancelarija bude u mogućnosti da da preporuke o nacrt zakonodavstvu i politikama u skladu sa dotičnim Poslovnikom o radu Vlade i Skupštine Republike Kosovo.
•    Preporučuje usvajanje zakonodavstva koje može biti potrebno za sprovođenje ili unapređenje primene Zakona, te i u vezi sa takvim inicijativama koordiniše sa Odborom, Kancelarijom za pravna pitanja pri Kancelariji premijera i Skupštinom Kosova.


Kontakt:
Vehbi Klaiqi – Viši pravni službenik
Broj telefona: 038 200 14 613
E-mail: [email protected]